OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

školský poriadok

školský poriadok 2013 RC Čerenčany.pdf

 

Školský poriadok

 
 
OBSAH
 
  I.        Všeobecné ustanovenia
 
 1. Názov zariadenia
 2. Organizačná zložka zariadenia
 3. Predmet činnosti
 4. Prijímanie detí
 5. Zrušenie ÚS resp. ochrannej výchovy
 6. Nedovolené premiestnenie pobytu
 7. Požiadavky detí
 8. Informácie o deťoch
 9. Umiestnenie dieťaťa na zdravotnej izolácii
 10. Škody spôsobené deťmi
 11. Výchovné a ochranné opatrenia
 12. Bodovanie v rámci súťaže „o vzorného žiaka“ RC
 
 II.    Výchovno-vzdelávacia činnosť
 
 1. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti
 2. Práva a povinnosti žiakov
 3. Zásady správania sa žiakov
 4. Výchovné opatrenie
 5. Opravné skúšky
 6. Komisionálne skúšky
 7. Postup do vyššieho ročníka
 
III.    Organizácia výchovnej činnosti (mimoškolskej)
 
 1. Výchovné skupiny
 2. Práva detí
 3. Povinnosti detí
 4. Spoluspráva výchovných skupín
 5. Finančné a hmotné zabezpečenie detí
 6. Vychádzky
 7. Dovolenky
 8. Návštevy rodičov
 9. Zabezpečenie kultúrnej a športovej činnosti
 10. Stravovanie
 
 
Prílohy
         
    
 
            Školský poriadok Reedukačného centra v Čerenčanoch obsahuje súhrn pravidiel a noriem, ktorými sa zabezpečuje vnútorný chod školy a jeho súčastí vo všetkých  zložkách.
                Podľa jeho pravidiel sa riadi každý žiak školy. Jeho dodržiavanie vyžadujú všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Priebežne kontrolujú jeho plnenie. Žiak sa v škole, na internáte správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva. Cti si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov, zamestnancov aj návštevníkov školy. Dbá na pokyny pedagogických zamestnancov. Podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie. Žiak sa správa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.
 
     
 
 
             Školský poriadok zariadenia je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 323/2008 zo dňa
6. augusta 2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach, Vyhlášky č. 320/ 2008 dňa 23. júla 2008 o základných školách, Vyhlášky 322/2008 zo dňa 6.augusta 2008 o špeciálnych školách a zákona NR SR č. 245 /2008 z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní  / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
         
 
            Školský poriadok bol prerokovaný  na pedagogickej rade dňa 24.01.2013,
  s orgánmi školskej samosprávy dňa 30.01. 2013.
             Školský poriadok je  platný s účinnosťou od 1.02.2013.
 
 
 
 
 
 
 I.      Všeobecné ustanovenia
 
1.      Názov zariadenia
 
1.1.   Reedukačné centrum  (ďalej len RC )  Samuela Kollára  51, 979 01 Čerenčany.
 
1.2.  Zriaďovateľom RC v Čerenčanoch je Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1,
        974 05 Banská Bystrica.
 
1.3.   Reedukačné centrum v Čerenčanoch je koedukované špeciálno-výchovné zariadenie
         so zvýšenou výchovnou starostlivosťou pre dievčatá a chlapcov vo veku od 12 do 15   
         rokov s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ochrannou výchovou, výchovného
         opatrenia a na dohodu so zákonným zástupcom.
 
1.4.   RC zameriava na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených detí, u ktorých    
         boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a   
         charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach, alebo v   
         prirodzenom rodinnom prostredí by neviedla k náprave.
 
1.5.   Reedukačné centrum poskytuje deťom výchovu a vzdelávanie zamerané na
    optimalizáciu ich psychosociálneho vývinu, odstraňovanie porúch správania a     
    vytvorenie predpokladov pre ich osobnostnú a sociálnu integráciu.. 
 
1.6.    RC  prijíma  chlapcov a dievčatá  do 15. rokov veku, prípadne do ukončenia povinnej  
          školskej dochádzky na základe  žiadosti zákonného zástupcu, dohody so zariadením,
          v  ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, predbežného opatrenia súdu podľa osobitného   
          predpisu, rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy, rozhodnutia súdu o uložení  
          výchovného opatrenia,  rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.
  
2.         Organizačná zložka školského zariadenia
 
2.1.      Základná škola    
 
2.2.      Špeciálna základná škola 
 
2.3.     Školská kuchyňa   / ako súčasť Reedukačného centra, ktorá  slúži na prípravu, výdaj   
           a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo
           v školskom zariadení /
 
3.          Predmet činnosti
 
3.1.   Výchovno-vzdelávací proces
 
 
3.1.1    V RC je zariadená základná a špeciálna základná škola. Obidva typy škôl sú
            zaradené do kategórie škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími    
            potrebami.
           
            Ciele výchovy a vzdelávania sú v súlade s cieľmi  Štátneho vzdelávacieho  programu   
            pre  2. stupeň ZŠ ISCD-2 , vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym
            postihnutím ISCED – 1 a vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania  
            ISCED – 2.
 
            Podľa potreby sú pre žiakov vypracovávané  Individuálne výchovno-vzdelávacie 
            plány z jednotlivých predmetov.
 
3.1.2.   Úlohou vzdelávania je teoretická príprava a získavanie vedomostí v rozsahu učiva
            pre ročník 5.-9. ZŠ a 5.-9. ŠZŠ v rámci desaťročnej povinnej školskej dochádzky
            a podiel na prevýchove a resocializácii detí.
 
3.1.3    V základnej škole a špeciálnej základnej škole vyučujú riaditeľ a učitelia. Pedagogická
            činnosť a jej rozsah sú stanovené zákonom č. 317 / 2009 Z.z. o pedagogických
            a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
3.2.        Výchova mimo vyučovania
 
3.2.1.     Úlohou priamej výchovnej činnosti je realizácia výchovného programu vykonávaná
              pedagogickým zamestnancom.   
 
3.2.2.     Vo výchove pracujú:  vedúci vychovávateľ, vychovávatelia, pomocní vychovávatelia
        a odborní zamestnanci / psychológ /
 
3.2.3.     Výchova sa realizuje podľa výchovného programu RC, ktorý vedúci vychovávateľ     
              rozpracováva do mesačných plánov a denní vychovávatelia do týždenných plánov    
              a do písomných príprav na príslušné dni pre jednotlivé výchovné skupiny.
 
3.2.4.     Súčasťou výchovného systému RC je činnosť spolusprávy detí volenej na
               jednoročné obdobie.
 
3.2.5.      V RC sú deti zadelené do výchovných skupín typu A., B., C. Na skupinách   
               uplatňujeme vnútornú diferenciáciu a v rámci nej vytvárame pre jednotlivcov  
               reedukačné postupy v odlišnom režime.
 
4.            Prijímanie detí
 
4.1.          Do reedukačného centra sa prijímajú deti na základe:
 
           a) žiadosti zákonného zástupcu,
           b) dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,
           c) predbežného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,
           d) rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy,
           e) rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,
           f) rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.
 
4.2.          RC prijíma deti obidvoch pohlaví navštevujúcich základnú resp. špeciálnu
                základnú školu.
 
4.3.          Prijatie dieťaťa:
 
4.3.1.      Deti do RC prijíma riaditeľ, alebo zástupca riaditeľa pre výchovy za spoluúčasti      
               sociálnej pracovníčky a zdravotnej sestry.
 
4.3.2.      Pri prijímaní sa deti podrobujú zdravotnej prehliadke, osobnej prehliadke a nutným  
               hygienickým opatreniam.
4.3.3.    Deti pri prijímaní dostanú šatstvo, obuv, posteľné prádlo a ostatné osobné potreby.          
             Dieťaťu prijatému na dohodu so zákonným zástupcom na dobrovoľný pobyt ošatenie,             
             obuv a hygienické potreby zabezpečí zákonný zástupca.
 
4.3.4.    Riaditeľ dieťa zaradí do príslušného ročníka, triedy a vedúci vychovávateľ na   
             výchovnú skupinu.
             Skupinový vychovávateľ a triedny učiteľ okamžite po prevzatí dieťaťa zaeviduje  do  
             pedagogickej dokumentácie. Pri zistení niektorých nezrovnalostí v dokumentácii
             / príloha č. 1 / bezprostredne ohlási  svojmu priamemu nadriadenému.
      Skupinový vychovávateľ nové dieťa oboznámi s organizačnými predpismi, denným    
      poriadkom. Šatstvo a bielizeň je opatrené číslom, resp. iným znakom, a toto je   
      zaevidované v šatnom liste dieťaťa, veci nevhodné sa uložia do úschovy.
 
 5.           Zrušenie ústavnej starostlivosti resp. ochrannej výchovy
 
5.1.        Ústavná starostlivosť resp. ochranná výchova sa môže zrušiť:
 
 • na základe návrhu pedagogickej rady pri RC a na podnet ÚPSVaR v mieste bydliska  a podaním návrhu na príslušný okresný súd
 • na podnet rodiča resp. zákonného zástupcu dieťaťa podaním návrhu na príslušný okresný súd
 
5.2.        Dieťa je  z RC je prepustené len na základe právoplatného súdneho rozhodnutia
        o zrušení ústavnej starostlivosti ,resp. ochrannej výchovy.
 
6.          Nedovolené prerušenie pobytu
 
6.1.       Každý odchod dieťaťa zo špeciálneho výchovného zariadenia bez súhlasu riaditeľa     
             tohto zariadenia alebo ním písomne poverenej osoby sa považuje za nedovolené            
             prerušenie pobytu.
 
6.2.       Nedovolené prerušenie pobytu dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení, ktoré bolo  
             do tohto zariadenia umiestnené na základe rozhodnutia súdu, oznámi riaditeľ tohto  
             zariadenia  bez zbytočného odkladu, ako sa o nedovolenom prerušení pobytu
             dozvedel, najbližšiemu útvaru Policajného zboru, zákonnému zástupcovi, súdu, ktorý
             nariadil ústavnú starostlivosť dieťaťa, a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a
             sociálnej kurately podľa trvalého bydliska dieťaťa.
 
6.3.       Po nedovolenom prerušení pobytu dieťaťa, ktoré sa nevráti do špeciálneho   
             výchovného zariadenia dobrovoľne, sa poskytuje tomuto dieťaťu najmä
             psychologická starostlivosť.
 
7.            Požiadavky detí
 
7.1.         Všetky požiadavky detí musia predchádzať posúdením skupinového vychová-
         vateľa, alebo triedneho učiteľa.
 
7.2.         Ak vyššie uvedení nemôžu rozhodnúť, postupujú požiadavku nadriadenému spolu
         so svojím vyjadrením k požiadavke.
 
7.3.         Dieťa má právo vzniesť požiadavku (sťažnosť) vyššiemu nadriadenému (vedúcemu
               vychovávateľovi, riaditeľovi).
 
8.            Informácie o deťoch
 
8.1.         Do osobných spisov dieťaťa môže nahliadnuť riaditeľ, vychovávateľ,  učiteľ,  
               psychológ, sociálny pracovník, kontrolné orgány a zástupcovia prokuratúry a súdu.
 
8.2.         Za riadne vedenie a uloženie osobných spisov detí zodpovedá sociálny pracovník.
 
8.3.         Pedagogickí a odborní zamestnanci majú na štúdium osobných spisov detí
               vyhradený čas u sociálnej pracovníčky. Spisy sa z miestnosti nevynášajú!
 
8.4.         Spisy detí  nesmú byť vydané a odnášané z RC!
 
8.5.         Všetky informácie o deťoch sú  d ô v e r n é !
 
8.6.         Orgánom PZ poskytne riaditeľ RC, resp. sociálna pracovníčka potrebné informácie
                o deťoch.
8.7.         Hodnotenie na dieťa je povinný vypracovávať skupinový vychovávateľ v spolupráci  
               s triednym učiteľom, psychológom a sociálnou pracovníčkou.
               Schvaľuje ho riaditeľ RC.
 
8.8.         Individuálny reedukačný program (IRP) spracúvajú psychológ, skupinový  
               vychovávatelia, triedny učiteľ, zdravotná sestra, sociálna pracovníčka.
 
9.             Umiestnenie dieťaťa na zdravotnej izolácii
 
9.1.          Na zdravotnú izoláciu je možné dieťa umiestniť:
 
 • i h n e ď
 • pri úraze
 • pri kolapsovom stave
 • pri zvýšenej teplote nad 37°C
 • pri prejavoch ukazujúcich na infekčné ochorenie
 • pri vírusových ochoreniach, ktoré by sa mohli preniesť na ostatné deti
 • vedúci výchovy resp. vedúci zmeny o tom urobí záznam v dennom hlásení a vy-
                    rozumie zdravotnú sestru a ostatných zamestnancov zmeny
 • na návrh zdravotnej sestry
 • pri všetkých prejavoch spomenutých v bode a)
 • na odporúčanie lekára – ako súčasť liečby
 • na dobu vydiferencovania ochorenia
 • na návrh pedagogických zamestnancov pri neprítomnosti zdravotnej sestry
 • na odporúčanie lekára
 • pri prejavoch v bode a)
 
9.2.         Ak je dieťa umiestnené na zdravotnej izolácii, zdravotná sestra napíše o tom
               záznam do zdravotnej dokumentácie.
               Počas neprítomnosti zdravotnej sestry napíše o tom vedúci výchovy do zošita:
              „RC – Komunity“.
9.3.         Dieťa má doklad od zdravotnej sestry, kedy končí pobyt na zdravotnej izolácii
               (deň, čas).
 
9.4.        Dieťa si na zdravotnú izoláciu so sebou donesie:
 
 • vankúš, paplón, plachtu, pyžamo, spodnú bielizeň, župan
              -     hygienické potreby:   mydlo, toaletný papier, zubnú kefku, zubnú pastu,  
                    uterák, hygienické vložky – u dievčat, hrebeň
 • veci osobnej potreby (zošit, knihy, potreby na písanie)
              -     veci osobnej hygieny a potreby si dieťa umiestni  do nočného stolíka, župan na
              vešiak, posteľnú súpravu na posteľ.
 
9.5.        Dieťa na zdravotnej izolácii dodržuje liečebný režim, poriadok a hygienu 
               / príloha č.2 /
 
9.6.         Za kontrolu zdravotnej izolácie, stavu, hygieny a dodržiavanie režimu na zdravotnej  
               izolácii je zodpovedná zdravotná sestra. V jej neprítomnosti zodpovedá a kontroluje
              dozor konajúci učiteľ, v mimoškolskej činnosti skupinový vychovávateľ, v čase
               nočnej služby pomocný vychovávateľ.
 
10.           Škody spôsobené deťmi
 
10.1.         Každé dieťa / resp. jeho zákonný zástupca / je povinné za úmyselnú škodu uhradiť   
                 zariadeniu náklady na opravu, prípadne na zakúpenie nového majetku
10.2.         Ak je škoda spôsobená viacerými deťmi, títo ju uhrádzajú spoločne, alebo                    
                 podielom podľa viny.
 
10.3.        Úhrada za škodu môže byť odpustená. O škode aj úhrade sa spisuje zápisnica.
 
11.           Výchovné a ochranné opatrenia
               V RC možno v záujme odstránenia porúch v psychosociálnom vývine dieťaťa a v záujme odstránenia príčin použiť:
a)  výchovné opatrenia so zameraním na motiváciu dieťaťa zlepšovať svoje správanie,
b) ochranné opatrenia zamerané na predchádzanie ohrozeniu zdravia dieťaťa jeho nevhodným  správaním.
                   V RC sa deťom udeľujú odmeny a tresty výhradne v súlade s discipli­nárnym poriadkom centra, ktorý je súčasťou školského poriadku. Pracovník, ktorý ukladá trest a odmenu, musí dôkladne zvážiť jeho účinnosť pri výchove dieťaťa. Každý uložený trest resp. odmena dieťaťu sa zverejňuje na spoločných komunitách a zaznamenáva sa do individuálneho záznamu na výchovnej skupi­ne alebo do knihy výchovných opatrení RC.
Výchovné opatrenia a ochranné opatrenia sú rozpracované v Disciplinárnom poriadku školy v zmysle zákona 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a Vyhlášky č. 323/2008 Z.z. o špeciálnych výchovných zariadeniach.
12.             Bodovanie v rámci súťaže „o vzorného žiaka“   RC
 
1. V zariadení je vypracovaný bodovací systém podľa ktorého je povinný každý pedagogický zamestnanec hodnotiť deti.
2. Bodovací systém sa prerokováva na pedagogických poradách a podľa potrieb sa upravuje.
3. Kontrolu a vyhodnocovanie bodovacieho systému uskutočňuje vedúci vychovávateľ.
4. Bodovanie uskutočňuje každý učiteľ, vychovávateľ, pomocný vychovávateľ a zdra­votná sestra podľa kritérií súťaže „o vzorného žiaka“  RC  /  príloha disciplinárny poriadok /.
 
5. Osvojiť si pravidlá bodovacieho systému je povinný každý pedagogický pracovník.
 
 
 
II.        Výchovno-vzdelávacia činnosť
 
 
1.            Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti
 
 
1.1.         Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín,   
               schváleného riaditeľom školy. Rozvrh hodín je záväzným pre každého žiaka
               a pedagogického zamestnanca a je zverejnený v každej triede príslušného ročníka.
 
1.2.         Vyučovanie sa začína o 7. 50 hodine
 
1.3.         Časové rozdelenie dňa :
 
               1. hodina                     7.50 –   8.35 
               2. hodina                     8.45 –   9.30
               3. hodina                     9.40 -  10.25
               4. hodina                   10.40 -  11.25
               5. hodina                   11.35 -  12.20
               6. hodina                   12.30 -  13.15
 
1.4.        Všetky požiadavky voči škole ( žiadosti, sťažnosti a pod. ) predkladajú žiaci až po  
              odsúhlasení triednym učiteľom zástupcovi školy.
 
1.5.        Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne u zástupcu školy, riaditeľa školy,   
              resp. sociálnej pracovníčky
 
 
 
2.          Práva a povinnosti žiakov
2.1.       Žiak má právo na :
 • na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu v štátnom a materinskom jazyku a bezplatné vzdelanie
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav   
           dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu
            a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho
            potrebám, a  na vytvorenie  nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a 
            vzdelávanie umožňujú,
 • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
            dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri   
            výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné  
            pomôcky;
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a  
            sexuálnemu násiliu,
 • na ochranu zdravia a bezpečnosti na vyučovaní,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,   
             zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • na odborný profesionálny prístup učiteľa a jeho dôveru,
 • na kvalitu výučby v každom povinnom a voliteľnom predmete,
 • na omyl,
 • na slušné vysvetlenie svojho názoru a kladenie otázok k preberanej téme,
 • na adekvátny čas potrebný na doplnenie a precvičenie učiva,
 • na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie,
 • na objektívne hodnotenie a zdôvodnenie jeho klasifikácie,
 • na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 • sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov,
 • na prestávku.
 
2.2.      K povinnostiam žiaka patrí:
 
 • Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania.
 • Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov, žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé.
 • Prísť do školy a na vyučovanie načas, pripravený a so všetkými učebnými pomôckami a zúčastňovať sa na činnostiach.
 • Niesť zodpovednosť za svoje správanie, študijné výsledky a pokrok v učení.
 • Osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný a plniť pokyny pedagogických zamestnancov.
 • V triede a v školských priestoroch zachovávať poriadok, čistotu, vždy byť vhodne a čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
 • dodržiavať laboratórny poriadok, bezpečnostné a požiarne predpisy, poriadok v telocvični, knižnici a odborných učebniach.
 • Šetrne zaobchádzať so školským zariadením, učebnicami a učebnými pomôckami a chrániť ich pred poškodením.
 • Dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny, ktoré sú obsiahnuté v školskom a disciplinárnom poriadku školy.
 
2.3.      Žiakovi nie je dovolené:
 
 • Opustiť budovu počas vyučovania bez súhlasu   triedneho učiteľa, res. vyučujúceho,  zástupcu riaditeľa, riaditeľa školy.
 • V zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, fajčiť v priestoroch školy a mimo nej je zakázané.
 • Prinášať do školy alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky a používať ich v škole alebo na verejnosti.
 • Žiak nesmie nosiť do školy predmety rozptyľujúce pozornosť, ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov, nosiť cenné veci,  peniaze a veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním.
 • Používať vulgárne výrazy.
 • Akékoľvek správanie, ktorých zámerom je ublíženie iným žiakom, poprípade ich ohrozovanie alebo zastrašovanie.
 • Používanie mobilu v rozpore s Vyhláškou č. 320/2008 o základnej škole.
 • Poškodzovať akýmkoľvek spôsobom majetok školy a majetok iných. V prípade úmyselného poškodenia škol. majetku spôsobenú škodu je povinný uhradiť.
 
3.            Zásady správania sa žiakov
 
3.1.         Oslovenia a pozdravy
 
 • Žiaci oslovujú zamestnancov školy zásadne „pán, pani“ s pripojením funkcie.
 • Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy „ Dobrý deň“ (ráno, večer ), dovidenia.
 • Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že všetci vstanú.
 • Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho nezdravia.
 • Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.
 
3.2.        Príchod žiakov do školy
 
 • Žiakov si pred vyučovaním preberajú dozor konajúci pedagogickí pracovníci v školskej jedálni a zabezpečujú dozor počas prestávok na chodbách až do odovzdania žiakov skupinovým vychovávateľom. Dozor zodpovedá, aby sa jedlo nevynášalo z jedálne.
 • Žiaci sú pred vstupom do školy zoradení podľa jednotlivých ročníkov a tried na školskej chodbe a čakajú na pokyny dozor vykonávajúceho učiteľa najneskôr 5 min. pred začiatkom 1. vyučovacej hodiny.
 • Žiaci do školy prichádzajú  riadne prezutí do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným,  hygienickým a bezpečnostným požiadavkám. Žiaci, ktorí prichádzajú z kaštieľa a z dvojbytovky si kabáty a obuv  odkladajú do určených šatní.
 
 
3.3.         Správanie sa žiakov na vyučovaní
 
 • Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, pripravený so všetkými učebnými pomôckami.
 • Žiak nenosí do školy predmety, ako napr. hračky, karty, nože, retiazky, zápalky a ostatné predmety, ktoré nepotrebuje a sú na vyučovanie nevhodné.
 • Na vyučovaní sedí žiak slušne, sleduje výklad, aktívne pracuje, nenarúša vyučovanie, nenašepkáva, neodpisuje a do priebehu vyučovania sa zapája  zdvihnutím ruky.
 • Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.
 • Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovisko len so súhlasom vyučujúceho.
 • Pred opustením triedy si žiak urobí vo svojom okolí poriadok.
 
3.4.         Správanie sa žiakov počas prestávok
 
 • Počas prestávok sa žiak zdržiava vo vyhradených priestoroch / školská chodba, školský dvor / kde sa presúvajú pod dohľadom vyučujúceho s ktorým mali hodinu.
 • Žiak svojim správaním počas prestávok a presunoch neohrozuje ostatných žiakov a pohybuje sa primerane rýchlo.
 • Počas veľkej prestávky sa žiaci presunú na spojovaciu chodbu, kde si preberú desiatu pod dohľadom dozor konajúceho učiteľa.
 • Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smetia odpadky do pisoárov, záchodových mís a umývadiel a dodržiava zásady osobnej hygieny.
 • Žiak počas prestávok nemôže svojvoľne opustiť priestory, ktoré sú určené na prestávku.
 • Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho pred svojou triedou, resp. podľa pokynov dozor vykonávajúceho učiteľa.
 
3.5.        Povinnosti týždenníkov:
 Triedny učiteľ určí každý týždeň jedného žiaka z triedy, ktorý vykonáva funkciu týždenníka. Jeho povinností sú:
 
 • pripraviť pred vyučovacou hodinou všetky potrebné učebné pomôcky,
 • nahlásiť neprítomnosť žiakov,
 • vetrať, dbať na dodržiavanie poriadku a čistoty,
 • nedovoliť spolužiakom z triedy akýmkoľvek spôsobom manipulovať s tr. knihou, klasifikačným hárkom a bodovacou tabuľkou,
 • cez prestávku zotrieť tabuľu, vyvetrať, zhasnúť svetlo a odchádzať z triedy ako posledný,
 • upozorniť spolužiakov pred odchodom z triedy na vyloženie stoličiek.
 
 
 
 
 
4.              Výchovné opatrenia
 
      Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Pochvaly a iné ocenenia sa môžu udeľovať za vzorné správanie, vzorné plnenie si povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazné prejavy správania, ktoré pozitívne ovplyvňujú klímu v triede a v škole a za záslužný alebo statočný čin. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, vychovávateľ riaditeľ. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľujú na zhromaždení triedy alebo celej školy.
 
4.1.           Pochvala triednym učiteľom
 
 • za výborný prospech – prospel veľmi dobre / priemer do 2,0 /,
 • za úspešnú reprezentáciu školy v obvodných kolách,
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
 
4.2           Pochvala riaditeľom školy
 
 • za výborný prospech –  prospel s vyznamenaním / priemer do 1,5 /,
 • za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaží,
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
 
Opatrenia na posilnenie disciplíny a príslušné bodové ohodnotenie vyplývajúce z interného bodovacieho poriadku:
 
4.3.          Napomenutie triednym učiteľom
 
 • za zápis v triednej knihe alebo za ústnu sťažnosť pedagógov a ostatných pracovníkov školy prednesenú na pedagogickej rade ,
 • za nevhodnú úpravu zovňajšku,
 • za neprezúvanie sa v priestoroch školy,
 • za neplnenie si povinností týždenníka,
 • za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom,
 • za porušenie ustanovení ŠP podľa posúdenia triednym učiteľom.
 
4.4.          Pokarhanie triednym učiteľom:
 
 • za iné menej závažné opakované priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom,
 • za menej ako 5 neospravedlnených hodín,
 • za opakované porušenie ustanovení ŠP podľa posúdenia triednym učiteľom.
 
4.5.         Pokarhanie riaditeľom školy
 
 • za podvádzanie a krádeže,
 • za neospravedlnenú absenciu v rozsahu do 12 hodín,
 • za fajčenie a požívanie zakázaných látok v priestoroch školy a školských akciách,
 • za opakujúce sa neslušné správanie a vulgárne vyjadrovanie,
 • za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia,
 • za prejavy rasovej neznášanlivosti.
4.6.         Znížená známka zo správania na 2  stupeň
 • za neospravedlnenú absenciu v rozsahu 13 – 30 hodín ,
 • za opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí, 
 • za príchod pod vplyvom alkoholu z vychádzky alebo z dovolenky,
 • za prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie a život žiakov a učiteľov do školy,
 • za úmyselné ublíženie na zdraví,
 • za šikanovanie a vydieranie,
 • za hrubé alebo opakujúce sa nevhodnú správanie voči pracovníkom školy, za opakované porušenie ustanovení ŠP podľa posúdenia pedagogickou radou
       v bodoch  4.4. a 4.5.
4.7.          Znížená známka zo správania na 3. stupeň
 • za neospravedlnenú absenciu v rozsahu 31 -60 hodín ,
 • za opakujúce sa vážnejšie priestupky,
 • za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
 • za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa nevhodnú správanie voči pracovníkom školy,
 • za opakované porušenie ustanovení ŠP podľa posúdenia pedagogickou radou
       v bode 4.6. .
4.8.         Znížená známka zo správania na 4. stupeň
 • za neospravedlnenú absenciu viac ako 60 hodín, 
 • za opakované usvedčenie z krádeže,
 • za opakované úmyselné poškodzovanie inventára školy,
 • za opakované požitie alkoholu a škodlivých látok v škole alebo na akciách poriadaných školou
 • za evidentné požitie, prechovávanie a nosenie omamných, psychotropných látok a drog a sprostredkovanie týchto látok v škole,
 • za opakované porušenie ustanovení ŠP podľa posúdenia pedagogickou radou
       v bodoch  4.6. a 4.7.
 
5.             Opravné skúšky
 
5.1.       Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích      
             predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom  
             hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe
             rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.
5.2.      Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený
             neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po  
             prerokovaní v pedagogickej rade.
5.3.      Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je
             nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú
             len v prvom polroku.
 
5.4.       Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy.
 1. podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15. októbra,
 2. podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok.
 
5.5.         Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z  
               vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom   
               prospechu  nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky.
6.             Komisionálne skúšky
6.1.          Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:
 1. je skúšaný v náhradnom termíne,
 2. vykonáva opravnú skúšku,
 3. o preskúšanie požiada zákonný zástupca,
 4. sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa,
 5. je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
 6. plní osobitný spôsob školskej dochádzky,
 7. má povolené individuálne vzdelávanie,
 8. ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania.
 9. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie prospechu žiaka
 
6.2.       Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia  v jednotlivých  
             predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných
             dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní
             odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky           
             žiaka.
6.3.       Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre  
             neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka
             ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ
             zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie
             zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom
             preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
7.           Postup do vyššieho ročníka
7.1.       Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
7.2.       Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný   
             alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích
             predmetov, opakuje ročník.
7.3.       Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo
             závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu
             v zahraničí. Žiak, ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže
             opakovať ročník len raz, vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj
             viackrát.
 
 
III.        Organizácia výchovnej činnosti / mimoškolskej /
 
 
1.               Výchovné skupiny
 
 
1.1.            Zaraďovanie detí do jednotlivých diferenčných výchovných skupín uskutočňuje  
                  riaditeľ zariadenia vedúci, vychovávateľ podľa ustanovených kritérií po  
                  prekonzultovaní s psychológom centra.
1.2.            Dieťa sa môže počas školského roka premiestniť z jednotlivej výchovnej   
                  skupiny do inej výchovnej skupiny vždy po prerokovaní a schválení  všetkých 
                  zainteresovaných vychovávateľov, psychológa, vedúceho vychovávateľa
                  a riaditeľa RC.  S dieťaťom sa posúva aj príslušná dokumentácia.
                 
1.3.           Na čele výchovnej skupiny je zástupca samosprávy / dôverník /, ktorý je volený
                 skupinou a odsúhlasený skupinovými vychovávateľmi a vedúcou výchovy.
 
1.4.           Výchovná skupina dodržiava stanovený denný režim / príloha č. 3/, plánuje si svoju
                 výchovnú činnosť v súlade s výchovným programom centra a v súlade s plánom
                 školy.
      
2.                Práva detí
 
 • Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, 
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu
      a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho   
      potrebám a na vytvorenie  nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a   
      vzdelávanie umožňujú,
 • Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,  
      zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
       sexuálnemu násiliu,
 • Dieťa má právo voliť môže byť zvolené do kolektívneho orgánu centra a aktívne sa zúčastňovať verejného života.
 • Dieťa môže prijímať a odosielať listy a balíky. Dieťaťu je umožnené telefonovať z telefónu RC zákonným zástupcom a určeným osobám. Korešpondenciu detí kontroluje vedúca vychovávateľka, alebo skupinový vychovávateľ v prítomnosti dieťaťa. Pri závadnom obsahu balíka resp. listovej zásielky je vychovávateľ povinný ich vrátiť a listy uložiť do osobného spisu dieťaťa.
 • V záujme získania finančných prostriedkov na záujmovú činnosť a inú kultúrno-
      spoločenskú činnosť môžu vykonávať deti staršie ako 15 rokov brigádnické
      práce primerané ich veku, zdravotnému stavu, za prítomnosti pedagogického
     dozoru a pri dodržiavaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia ako a   
      i pracovnoprávnych predpisov.
 • Prijímanie hovorov deťom sa povoľuje:
        pondelok – piatok                            7.15 – 7.40             18.00 – 18.30
       sobota, nedeľa, sviatky                   8.40 – 9.00             18.00- 18.30
       Výnimky mimo určených hodín povoľuje skupinový vychovávateľ.
 • Byť hodnotený a odmenený podľa systému pochvál a odmien rozpracované    
      v Disciplinárnom poriadku RC.
 
3.              Povinnosti detí
 
 1. Deti sú povinné dodržiavať ustanovenia školského poriadku nášho zariadenia.
 2. Deti sú povinné dodržiavať a rešpektovať pokyny pedagogických zamestnancov
      / učiteľov, vychovávateľov /,psychológa, zdravotnej sestry, soc. pracovníčky a ostatných         
      zamestnancov zariadenia.
 1. Deti sú povinné zachovávať disciplínu a správať sa slušne voči všetkým zamestnancom zariadenia, alebo pracovníkom iných inštitúcií, s ktorými prichádzajú do styku, alebo sú k nim zadelení. Deti sú povinné zachovávať disciplínu a slušnosť voči predsedom samosprávy a ostatným deťom. Musia sa správať zodpovedne a chrániť česť svojej výchovnej skupiny, reedukačného centra počas pobytu v zariadení aj mimo neho.
 2. Deti sa povinne zúčastňujú prípravy na vyučovanie, záujmových krúžkov, besied, terapií, komunít a ostatných hromadných a skupinových akcií RC.
 3. Dieťa je povinné zúčastňovať sa pracovných aktivít a vykonávať pridelené práce počas pracovných dní, v dňoch pracovného voľna a vtedy, ak to vyžaduje prevádzka RC, alebo verejný záujem. Soboty sú v našom zariadení na základe programu týždňa pracovným dňom, brigádnickú činnosť vykonávajú deti v nedeľu dobrovoľne.
 4. Dieťa  je povinné zachovávať disciplínu. Pri výchovno-vzdelávacej činnosti sa riadi po-
       kynmi pedagogických zamestnancov a ochotne ich vykonáva.
 1. Ak  vstúpi do spoločenskej miestnosti /okrem dielne a jedálne/ niekto zo zamestnancov RC alebo kontrolný o r gá n ,  dieťa  povstane.  A k  s  ním tento  pracovník,  a.lebo kontrolný orgán  hovorí, dieťa stojí rovno a posadí sa až na jeho pokyn alebo po odchode zamestnanca.
 2. Zamestnancov RC dieťa  oslovuje pán, pani, pripája funkciu a vyká.  Pri vstupe do  miestnosti pozdraví, osloví  funkčne najvyššieho a požiada o rozhovor.
10.   Dieťa je povinné dodržiavať režim dňa, ubytovací poriadok / príloha č.4 /
      pravidlá hygieny a zachováva nutné zdravotné  opatrenia. Každé ochorenie alebo úraz    
       počas činnosti  hlási ihneď  vychovávateľovi .
11.  Dieťa je povinné starať sa o svoje pridelené osobné veci a každé poškodenie alebo stratu  
       ihneď hlásiť svojmu skupinovému vychovávateľovi, alebo na večernej komunite.
      Ak dieťa stratí, alebo zničí obuv, odev a iné veci osobnej potreby poskytované zariadením   
       pred uplynutím ich životnosti, nahradí alikvotnú časť hodnoty týchto vecí. Dieťa je  
       povinné rešpektovať zákaz výmeny a požičiavania osobných vecí.
12 .  Dieťa je povinné starať sa a chrániť majetok RC, neničiť zariadenie a výbavu domova
      (klince, špendlíky, plagáty na stenách, na nábytku...). Akékoľvek poškodenie, alebo
       zničenie hlási službukonajúcemu vychovávateľovi. Úmyselné poškodenie, škody a tiež
       škody spôsobené dopravou z úteku je dieťa povinné uhradiť z osobného konta.
13.  Dieťa zachováva v priestoroch RC a v jeho okolí čistotu a poriadok. Na posteli
       odpočíva len v dobe nočného pokoja, alebo v dobe určenej na odpočinok. Posteľ 
        je riadne ustlaná, jednotne upravená a vybavená.  Spálne  a ostatné priestory centra    
       (internátna časť) upratujú chovanci 2-krát denne (ráno a večer). Jedenkrát týždenne –
       v sobotu realizujú chovanci pod dozorom  vychovávateľa veľké upratovanie –
       hospodársky deň.
14.  Deťom je zakázané požívať omamné látky, piť alkoholické nápoje, hrať hazardné
        hry, výstredne sa obliekať, výstredne sa upravovať - náušnice, prstene,  retiazky  a
       iné, výstredné upravovať vlasy a používať dekoratívnu kozmetiku
15. Pri príchode do RC je dieťa povinné odovzdať všetky elektrospotrebiče, mobilný telefón
      s príslušenstvom, peniaze, lieky, žiletky, nožnice a ostatné ostré predmety. Za šperky,
      drahé veci osobnej spotreby a iné ceniny zodpovedá samotné dieťa. Má možnosť uložiť si
      ich pri príchode do trezoru RC.
16. Pri podávaní  jedlajedálni sú deti povinné správať sa slušne a dbať o  to, aby sa jedlo          
       neznehodnocovalo. Nosiť jedlo na i z by je zakázané.  Výnimku povoľuje vychovávateľ a  u ne-
           mocných  zdravotná sestra. Potraviny, ktoré dieťa dostane z domu od príbuzných má 
       zakázané nosiť do školy a kšeftovať s nimi.
17.Vo večerných hodinách sa deti správajú tak, aby nenarušovali činnosť iných. V čase
       nočného odpočinku zachovávajú úplný kľud. V tejto dobe sú  úplne zakázané  
       vzájomné návštevy na izbách.
18.Deti udržujú  písomný styk s rodičmi a blízkymi príbuznými - pravdivo ich informujú
      o podmienkach života, o svojich úspechoch v škole i v zariadení.
      Písanie listov  je organizované vo výchovnej činnosti skupiny. Nové dieťa prvý list     
      napíše do 48 hodín po príchode.
19.Všetky deti sú povinné dôsledne dodržiavať  pokyny RC   o  šetrení 
          s vodou,  tepelnou  a  svetelnou  energiou.
20.Všetky deti dodržiavajú pokyny k estetickej úprave zovňajšku .
 
4.              Spoluspráva výchovných skupín
 
4.1.           Dôverníci výchovných skupín sú priamo podriadení skupinovým vychovávateľom.
4.2.           Skupinový vychovávateľ organizuje a kontroluje prácu dôverníka.
4.3.           Pri zistených nedostatkoch v správaní sa skupinového dôverníka, skupinový   
                 vychovávateľ podáva správu vedúcemu vychovávateľovi o jeho priestupkoch
                 a spolu s ním prijímajú opatrenia na zjednanie nápravy.
4.4.           Odmeny dôverníkov ako aj ich tresty môžu byť iba v súlade s disciplinárnym
                 poriadkom RC. Ak si neplnia svoje povinnosti, môžu byť na návrh skupiny,
                 vychovávateľa, vedúceho výchovy, riaditeľa odvolaný.
4.5.           Dôverník výchovnej skupiny nesmie v žiadnom prípade zastupovať skupinového
           vychovávateľa, jeho práva a povinnosti sú rovnaké ako ostatných detí.
4.6.          Orgánom kolektívu detí je výbor samosprávy detí. Zástupcovia sa pravidelne   
                stretávajú na svojich zasadnutiach s vedúcou výchovy, resp. s riaditeľom školy.
                / príloha č. 5 /
4.7.          Problémy detí sa riešia denne na večerných komunitách / hodnotiace skupinky /
                a dvakrát týždenne / utorok, piatok / na poobedňajších komunitách.
 
5.              Finančné a hmotné zabezpečenie detí
 
5.1.           RC poskytuje deťom ubytovanie, stravovanie, šatstvo, obuv, učebnice, učebné    
                 pomôcky, pomôcky na mimoškolskú činnosť, pracovné, hygienické a osobné
                 potreby. Osobné vybavenie sa eviduje na osobnej karte dieťaťa.
 
5.2.           Výdavky na prevádzku RC sú zabezpečované v rozpočte, ktorého výška je
                 stanovená zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl  
                 a školských zariadení a je v súlade s normatívom pre reedukačné centrá.
 
5.3.           RC poskytuje mesačné vreckové deťom v  súlade s § 127 o finančnom a hmotnom
                 zabezpečení detí v špeciálnych výchovných zariadeniach zákona 245 / 2008.     
                 / príloha č. 6 /
  
6.                Vychádzky
6.1.             Vychádzky môžu byť:       - spoločné
             - individuálne
6.2.             Individuálnu vychádzku povoľuje vedúci vychovávateľ iba (do miestnej obce) a
                   riaditeľ (aj   mimo obce). Skupinový vychovávateľ u vzorného žiaka ústavu.
6.3.             Individuálna vychádzka sa môže povoliť maximálne do 18,00 hod
6.4.             Vychádzka sa povoľuje len za odmenu, vychádzka sa môže jednotlivcom obmedziť        
                  alebo celkom zakázať.
6.5.              Individuálnu vychádzku môže mať povolenú len dieťa, ktoré je aspoň dva mesia­ce             
                     v zariadení.
6.6.             Spoločné vychádzky sa uskutočňujú v súlade s týždenným plánom výchovnej
                   činnosti len v rámci katastra miestnej obce.
6.7.             Na spoločnú vychádzku môžu ísť aj deti, ktorí sú v zariadení menej ako 2  
                   mesiace.
6.8.             Vychádzka s rodičmi alebo zákonnými zástupcami je určená podľa pokynov pre
                    návštevy.
6.9.             Nevrátenie sa z vychádzky je klasifikované ako útek.
6.10.           Spoločnú vychádzku mimo katastra obce môže povoliť výhradne riaditeľ RC,  
                   resp. štatutárny zástupca.
6.11.           O každej vychádzke (individuálnej aj spoločnej) sa vedú písomné záznamy
                    v knihe vychádzok.
 
7.                 Dovolenky
 
7.1.             Zariadenie môže povoliť dieťaťu:
 1. tráviť voľný čas mimo zariadenia bez prítomnosti pedagogického zamestnanca, zákonného zástupcu alebo inej poverenej osoby
 2. pobyt mimo zariadenia v mieste bydliska zákonného zástupcu na určitý čas, a to najmä v čase školských prázdnin a po vyjadrení príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 
7.2.          Dovolenka môže byť udelená:     - za odmenu
                                                                     - v prípade mimoriadnej udalosti
                                                                    - na žiadosť zákonného zástupcu
 
7.3.           Dovolenku udeľuje riaditeľ na návrh vedúceho vychovávateľa, triedneho učiteľa  
                 a skupinového vychovávateľa.
 
7.4.          Udeľuje sa po dvojmesačnom pobyte dieťaťa v zariadení. V mimoriadnych   
                prípadoch  môže mať dieťa povolenú dovolenku aj bez tejto lehoty.
 
7.5.           Rozsah dovolenky určí riaditeľ zariadenia.
 
7.6.           Výdavky na dovolenku (cestovné) si dieťa hradí zo svojich fondov.
 
7.7.           Ak nemá dieťa  peniaze na cestovné tam i späť nemôže byť prepustené na   
                 dovolenku .
 
7.8.            Na dovolenku nemajú nárok deti, ktoré nespĺňajú podmienky v rámci súťaže  
                  o vzorného žiaka RC.
 
7.9.            Dovolenka sa povoľuje výhradne v mimovyučovacom čase (sobota, nedeľa), ak   
                   nie je potrebné inak. 
 
8.                Návštevy rodičov
8.1.            Návštevu rodičov dieťaťa povoľuje riaditeľ zariadenia alebo vedúci výchovy, resp. vedúci zmeny.
8.2.             Návštevu s inými osobami ako rodičmi schvaľuje  výhradne riaditeľ, resp. štatutárny zástupca zariadenia, len po súhlase  príslušného orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 
8.2.             Návšteva dieťaťa môže byť v odôvodnených prípadoch zakázaná.
 
8.3.            Návšteva dieťaťa sa koná len v dňoch pracovného pokoja podľa osobitných   
                  predpisov  / príloha č. 7 /
 
8.4.             Vychádzku dieťaťa s návštevou môže povoliť len riaditeľ zariadenia, alebo vedúci     
                   vychová­vateľ, po písomnom zaručení sa zodpovednej osoby a odovzdaní  
                   občianskeho preukazu.
 
8.5.             Vychádzka sa udeľuje za odmenu, na max. dobu 6 hodín, povoliť dieťaťu opustiť  
                    kataster obce udeľuje len riaditeľ.
 
9.                Zabezpečenie kultúrnej a športovej činnosti
9.1.             Kultúrna činnosť sa organizuje v zariadení vo výchovných skupinách alebo v   rámci celého zariadenia.
 
9.2.            Návšteva kultúrnych podujatí v meste a mimo zariadenia musí byť plánovaná  
                  vopred so zoznamom vybraných chovancov a schválená riaditeľom zariadenia.
 
9.3.            Krúžková činnosť sa uskutočňuje v mimovyučovacom čase a je zabezpečená  
                  vedúcim krúžku podľa plánu práce krúžkovej činnosti. Plán krúžkovej činnosti
                  musí byť schválený riaditeľom RC. Organi­zácia krúžkovej činnosti ako aj jej
                  kontrola je uskutočňovaná riaditeľom a vedúcim výchovy.
 
9.4.            Materiálne zabezpečenie na krúžkovú činnosť podľa požiadavky vedúceho
                  krúžku za­bezpečí vedenie zariadenia podľa finančných možností.
 
9.5.             Do krúžkovej činnosti je možné zainteresovať i odborníkov mimo zamestnancov  
                   za­riadenia.
 
9.6.            Športová činnosť je zabezpečovaná v plánoch zariadenia.  
 
9.7.            Materiálne zabezpečenie je zo strany zariadenia.
 
9.8.             K súťažiam a ostatným akciám vydá súhlas vedenie zariadenia po prehodnotení a  
                    kontrole dôkladného zabezpečenia akcie.
 
9.9.             Pri väčších akciách je potrebné zdravotné zabezpečenie, ktoré nariadi riaditeľ
                    zaria­denia.
 
9.10.            Za vybavenie športového kabinetu je zodpovedný učiteľ telesnej výchovy. Za   
                    materiálne zabezpečenie šport. podujatí je zodpovedný pracovník, ktorý šport. podujatie
                    či akciu organizuje.
 
9.11.          Všetky športové akcie musia byť v súlade s plánmi výchovnej činnosti a
                  vyučovania.
10.             Stravovanie
10.1.           Uskutočňuje sa v jedálni zariadenia, alebo podľa určenia na príkaz vedenia zariade­nia.
 
10.2.         Každý pracovník poverený dozorom pri stravovaní dozerá na kultúru   
                 stravovania.
 
10.3.         Do jedálne majú prístup len deti riadne oblečení a prezutí do domácej obuvi.
 
10.4.         Výdaj stravy sa uskutočňuje naraz pre všetkých deti v čase vymedzenom reži­mom  
                 dňa, mimo výdaja stravy je jedáleň uzamknutá.
 
10.5.         Donášanie stravy chovancovi umiestnenému v ochrannej miestnosti, ako aj odnášanie
                 riadu z ochrannej miestnosti zabezpečuje pedagogický zamestnanec vykonávajúci    
                 pedagogický dozor, resp. vedúci vychovávateľ zmeny počas soboty, nedele alebo  
                 sviatku.
10.6.          Na zostavovaní jedálneho lístka sa povinne zúčastňuje stravovacia komisia.
 
10.7.          Podávané jedlá ich hodnotu a kvalitu kontroluje zdravotná sestra.
10.8.         Za disciplínu, poriadok v jedálni a za kultúru stravovania plne zodpovedajú
                  službu­konajúci pedagogickí pracovnici.
 
10.9.         Opodstatnené pripomienky detí k podanej strave zaznamenáva do „Knihy  
                  stravovania" službukonajúci pedagogický pracovník a zdravotná sestra.
 
 
 
 
                                                                                               Príloha č.1
 
 
 
 
 
Dokumentácia školy (vedie triedny učiteľ):
 
      - triedna kniha
      - triedny výkaz (katalógový list)
      - klasifikačný záznam
      - IRP žiaka s jeho prílohami
      - osobný list / ŠZŠ /
      - pedagogický denník o pozorovaní chovanca
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentácia v mimoškolskej činnosti (vedie skupinový vychovávateľ):
 
 - IRP chovanca s jeho prílohami
      - pedagogický denník o pozorovaní chovanca
      - prehľad finančných príjmov a výdajov chovanca
      - denník výchovnej skupiny
      - denné hlásenie 
      - kniha vychádzok
      - prehľad o odmenách a trestoch
      - kniha prianí, sťažností, námetov
      - osobná karta chovanca /šatný list /
                                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                                             Príloha č.2
 
Režim na zdravotnej izolácii
 
1. Režim dňa:     06,30 hod. –           budíček, hygiena, upratanie zdravotnej izolácie  
                           07,15 hod. -            raňajky
                           07,30 hod. –           podávanie liekov
                           12,45-13,15 hod. - obed
                           13,30-14,15  hod. – hygiena - sprchovanie (za prítomnosti zdravotnej sestry)
                           18,00 hod. -             večera
                           20,30 hod. -             večerná hygiena (sprchovanie len pri neprítomnosti
                                                            zdravot. sestry počas dňa)
                           21,00 hod. -             večierka
 
2. Deťom umiestneným na ZI sa zakazuje:
    - prechádzať sa po chodbách a izbách budovy
    - sledovať televíziu na denných izbách skupín
    - mať na ZI rádiomagnetofóny     
    - mať pri sebe predmety, ktorými by mohli ublížiť sebe alebo iným deťom (ostré
      predmety, šnúrky a pod.)
    - premiestňovať sa z lôžka na lôžko
    - rušiť denný a nočný kľud, vychádzať zo ZI bez vedomia personálu RC 
 
3.  Dieťa na ZI dodržuje nasledujúci režim:
     - leží vo svojej posteli počas celého pobytu
     - svojim správaním neruší denný ani nočný kľud a režim
     - dodržuje hygienu a poriadok
     - berie lieky, ktoré mu naordinoval lekár
 
 1. Deti na ZI  sa chodia stravovať do jedálne RC v sprievode zdravotnej sestry, prípadne vedúceho zmeny pred  príchodom ostatných  detí.
 
5.   Pri nedodržiavaní liečebného režimu na ZI:
      - môže zdravotná sestra alebo vedúci výchovy zamknúť zdravotnú izoláciu
      - uvoľniť dieťa zo zdravotnej izolácie s náhradou všetkých nákladov na jeho
        liečbu (cestovné, lieky – dorieši zdravotná sestra a skupinový vychovávateľ skrá-  
        teným záznamom)
      - umiestniť dieťa na ochrannú miestnosť, na návrh zdravotnej sestry (po vylie-
         čení)
 
6.   Dieťa uvoľnení zo ZI:
      - poumýva nočný stolík
      - vysype kôš na smeti
      - poumýva podlahu
      - prezlečie si posteľnú bielizeň, ktorú odovzdá zdravotnej sestre
 
 
                                                                                                           Príloha č.  3
               
DENNÝ REŽIM
 
PONDELOK – PIATOK         
 
 
  6.00
 
Budíček
  6.00
  6.15
Ranná rozcvička
  6.15  -     7.10
Osobná hygiena,
Úprava postelí, izieb, upratovanie spoločných priestorov
  7.15
  7.20
Odovzdávanie detí dozor konajúcim učiteľom
  7.20   -
               7.45
Výdaj liekov, ošetrovanie zdravotnou sestrou
RAŇAJKY
 
 
  7.50
  8.35
1.vyučovacia hodina
  8.45  
  9.30
2.vyučovacia hodina
  9.40
10.25
3.vyučovacia hodina
10.40
11.25
4.vyučovacia hodina
11.35
12.20
5.vyučovacia hodina
12.30
13.15
6.vyučovacia hodina
13.15 –
             13.45
Odovzdanie detí službukonajúcim vychovávateľom
OBED
13.45
14.30
Odpoludňajšia komunita  / utorok, piatok /
14.30 –
             16.15
Mimoškolská výchovno-vzdelávacia činnosť – podľa plánov výchovných skupín
/ mravná, telesná, pracovná, ekologická,hudobná, rozumová, estetická /
 
16.15
16.30
Olovrant
16.30
18.00
Príprava na vyučovanie / príprava a kontrola učebných pomôcok /
18.00 –
             18.30
VEČERA 
 
18.30 –
             19.55
Klubová činnosť / pozeranie TV, písanie listov, spoločenské hry /
Upratovanie spoločných priestorov, osobná hygiena
19.55
20.15
Večerná komunita – hodnotiace skupinky / udeľovanie bodov /
20.15
20.30
Odovzdávanie detí službukonajúcim vychovávateľom / pomocným /
20.30
21.00
Príprava na večierku
21.00
  6.00
Večierka – nočný kľud
 
 
 
 


 
 
 
 

 
SOBOTA          
 
 
  8.00
Budíček
  8.15   –
                 8.40
Osobná hygiena,
Úprava postelí, izieb,
  8.40 –
                 9.00 
Výdaj liekov,
RAŇAJKY
   9.00
 11.00
Veľké upratovanie ubytovacích priestorov
 11.00
 12.30
Rekreačno – športová činnosť
 12.30
 13.00
OBED
 13.00
           -          
              18.00
Mimoškolská výchovno-vzdelávacia činnosť – podľa plánov výchovných skupín
/ mravná, telesná, pracovná, ekologická,hudobná, rozumová, estetická /
Spoločné vychádzky
 18.00
18.30
VEČERA
 18.30
          -
              20.10
 
 
 
Večerná komunita – hodnotiace skupinky / udeľovanie bodov /
 
 
Odovzdávanie detí službukonajúcim vychovávateľom / pomocným /
 
 
Príprava na večierku
21.00
6.00
Večierka – nočný kľud
 
NEDEĽA      
 
 
  8.00
Budíček
  8.15   –
                 8.40
Osobná hygiena,
Úprava postelí, izieb,
  8.40 –
                 9.00 
Výdaj liekov
RAŇAJKY
   9.00
 11.00
Organizované osobné voľno / TV, písanie listov, čítanie, spoločenské hry /
 11.00
 12.30
Príprava na vyučovanie
 12.30
 13.00
OBED
 13.00
           -          
              18.00
Mimoškolská výchovno-vzdelávacia činnosť – podľa plánov výchovných skupín
/ mravná, telesná, pracovná, ekologická,hudobná, rozumová, estetická /
Spoločné vychádzky
 18.00
18.30
VEČERA
 18.30
          -
              20.10
 
 
 
Večerná komunita – hodnotiace skupinky / udeľovanie bodov /
 
 
Odovzdávanie detí službukonajúcim vychovávateľom / pomocným /
 
 
Príprava na večierku
 
 
Večierka – nočný kľud
 
 
                                                                                                              Príloha č. 4
 
 
Ubytovací poriadok Reedukačného centra v Čerenčanoch.
 
Ubytovací poriadok sú povinné dodržiavať všetky deti centra. Kontrolujú a za jeho dodržiavanie zodpovedajú všetci zamestnanci.
 
 
Dieťa je povinné:
 
- zachovávať pravidlá spolužitia a spoločenského správania sa,
- dodržiavať denný režim a riadiť sa pokynmi vychovávateľov,
- udržiavať poriadok a čistotu v celom priestore internátu, ako aj v osobných  
   a pridelených veciach,
- šetriť zariadenie, všetky druhy energie, inventár,
 
Zistené závady ihneď hlásiť príslušnému vychovávateľovi !
 
- na prístup je jednotlivým výchovným skupinám používať len pridelené
   schodište,
- v priestoroch internátu sa pohybuje výhradne v prezúvkach,
- dodržiavať bezpečnostné predpisy a opatrenia.
 
 
 
V internáte je zakázané:
 
- svojvoľne sa pohybovať po budove bez povolenia,
- zdržiavať sa počas dňa na spálňach bez dovolenia,
- svojvoľne prechádzať na bunky iných výchovných skupín,
- poškodzovať a znečisťovať priestory a zariadenie, manipulovať s elektrickými 
  spotrebičmi a prístrojmi / včítane rádia a televízora /,
- svojvoľne premiestňovať nábytok a zariadenie buniek,
- otvárať okná v spálňach, spoločenských miestnostiach bez vedomia
   vychovávateľa,
- ponechávať si cenné predmety, peniaze,
- prinášať na bunky ostré predmety, pracovné náradie a ostatné zakázané 
   predmety,
- využívať ostatné deti k rôznym službám, dopúšťať sa zastrašovania, vydierania
   alebo iného nátlaku,
- zdržiavať sa bezdôvodne alebo mimo vymedzeného času na WC a umyvárni,
- nosiť do priestorov buniek obuv a vetrovky,
- fajčiť a manipulovať s ohňom,
- vstupovať bez dovolenia do pracovní vychovávateľov.
 
 
 
 
                                                                                                        Príloha č. 5
 
 
Zásady spolusprávy v Reedukačnom centre Čerenčany.
 
 
Spoluspráva v Reedukačnom centre sa  bude tvorivým spôsobom podieľať na výchovnom procese. Je súčasťou vnútorného členenia výchovných zložiek centra podieľajúcich sa na režimovom prevýchovnom procese. Činnosť vychádza z potreby cieľavedomej organizovanosti a systematického usmerňovania výchovnej činnosti, a to najmä v mimovyučovacom čase. V popredí pozornosti bude dôkladné a objektívne vyhodnocovanie výchovnej činnosti na skupine, zdokonaľovanie foriem sebakontroly a sebaovládania a hľadanie nových výchovných metód a foriem práce.
 
Spoluspráva detí:
 
1.  Predstaviteľom spolusprávy a stálym orgánom je výbor spolusprávy.
2.  Spoluspráva pomáha vedeniu centra a jeho pedagogickým zamestnancom pri všestrannom
      rozvoji výchovných zložiek a zvyšovaní efektívnosti pôsobenia výchovných metód.
3.  Spolusprávu vedie a metodicky usmerňuje vedúcemu výchovy.
4.  Spoluspráva za svoju činnosť zodpovedá pedagogickej rade a riaditeľovi zariadenia.
5.  Výbor spolusprávy je 5-9 členný, vytvorený tak, aby v ňom boli členovia z každej
     výchovnej skupiny.
 
Výbor spolusprávy:
 
1. Pomáha v centre organizovať najmä záujmovú a verejnoprospešnú prácu.
2. Vedie deti k zodpovednému plneniu všetkých povinností vyplývajúce zo školského
     poriadku centra.
3. Dbá na dodržiavaní zásad spolunažívania detí vyplývajúce z ubytovacieho poriadku.
4.  Dostupnými formami spolupracuje s výbormi spolusprávy v iných zariadeniach.
 
 
Práca výboru:
 
1. Výbor spolusprávy sa podieľa na dodržiavaní, vyhodnocovaní a kontrole dodržiavania   
    školského poriadku.
2. Na základe pozvania riaditeľom sa zúčastňuje zástupca výboru na rokovaniach zariadenia.
3. Navrhuje svojich zástupcov do stravovacej komisie a do komisie pre čistotu a poriadok.
4. Môže navrhovať odmeny, pochvaly, pokarhania a tresty a má právo vyjadrovať sa k ich
    udeleniu.
5. Má právo sa vyjadrovať týždenným plánom výchovnej činnosti, obsahu činnosti klubu
     a predkladať doplňujúce návrhy.
 
Voľba a zloženie výboru spolusprávy:
 
1. Výbor spolusprávy sa volí na obdobie jedného školského roka.
2. Výbor spolusprávy volia deti na spoločnom zhromaždení / komunite /.
3. Návrh kandidátov / max. 2 / si určujú jednotlivé výchovné skupiny a predkladajú vedúcemu
    výchovy. Voľba môže prebehnúť tajným alebo verejným hlasovaním.
4. Zloženie členov výboru spolusprávy schvaľuje riaditeľ centra na gremiálnej porade.
5. Zvolení členovia spolusprávy si zvolia predsedu výboru.
6. Odvolanie zástupcu navrhuje výbor spolusprávy, pričom predkladá svoje zdôvodneniea
    predkladá ho vedúcemu výchovy.
7. Výbor spolusprávy zasadá najmenej 1-krát mesačne. V prípade potreby zvoláva
    mimoriadne zasadnutie.
8. Výbor spolusprávy po dohode s vedením zariadenia zvoláva schôdzu všetkých detí
    najmenej 3-krát v školskom roku.
9. Výbor spolusprávy štvrťročne hodnotí svoju činnosť.
 
 
 
                                                                                                   Príloha č. 6
 
Mesačné vreckové je :
 
 1. pre deti vo veku do 15 rokov 10 % sumy životného minima
 
 1. pre deti vo veku nad 15 rokov 15% sumy životného minima
 
 
            Vreckové detí je uložené u každého z dvojice skupinových vychovávateľov.
.           O finančnej hotovosti dieťaťa sa vedie dôsledná evidencia
 
       
 
   Dieťa nesmie mať pri sebe žiadnu finančnú hotovosť.
 
 
 
 
Vedenie finančného denníka (evidovanie osobného konta detí)
 
 
1./  Všetky doklady, účty sa evidujú u detí vo všetkých výchovných skupinách.
 
 
PRÍKLAD  EVIDENCIE:
 
 1. Kozmetika – blok č. 1     2,40 eura – doklad nalepiť a označiť č. 1
20.5.2004     Sladkosti    -  blok č. 2    1,15 eura  - doklad nalepiť a označiť č. 2       
21.5.2004     Šampón      - spoločný blok vých. skupiny č. 1 - 4, 80 eura  doklad nalepiť
                                           a označiť ku spoločným blokom č. 1
(7 detí  – 4,80 eura  -  1dieťa =       )
 
2.
 
   a.)  deti do 15 rokov musia mať ako základ osobného konta minimálne  6,0 eura
 
 1. deti nad 15 rokov musia mať ako základ osobného konta minimálne 10, 0 eura
 
 
Minimálny základ osobného konta dieťaťa musí byť zachovaný v priebehu celé-
      ho školského roka.
                                                                                                     Príloha č. 7
 
Návštevný poriadok RC Čerenčany.
 
 
 
1.  Návštevy rodičov v RC sú povolené každú poslednú sobotu v mesiaci v čase od 9.00 do   
     16.00  hodiny. Každá návšteva musí uviesť svoje meno a preukázať sa občianskym
     preukazom a službukonajúci vychovávateľ je povinný návštevu zaznačiť do  knihy  
     hlásenia.
 
 
2.   Návšteva dieťaťa s inými osobami ako rodičmi musí byť vopred ohlásená a povolí sa ,
      len po predložení písomného súhlasu  príslušného orgánu  sociálno-právnej ochrany detí   
      a sociálnej kurately, pri deťoch na  dobrovoľnom reedukačnom pobyte po súhlase rodiča    
      alebo iného zákonného zástupcu. Takúto návštevu schvaľuje výhradne riaditeľ zariadenia
      v jeho neprítomnosti vedúca výchovy / štatutárny zástupca /.
     
 
3.  Návštevníci sú povinní zachovať v RC poriadok a rešpektovať nariadenia a upozornenia
     pedagogických zamestnancov.
 
 
4. Návštevám sa zakazuje fajčiť v objekte centra a s osobitným dôrazom sa zakazuje deťom
    cigarety dávať.
 
 
5. Návštevám sa prísne zakazuje doniesť do zariadenia akýkoľvek alkohol, alebo iné omamné
    látky. Návštevníci pod vplyvom alkoholu majú vstup do zariadenia zakázaný.
 
 
6. Návšteve sa zakazuje nechávať deťom cennosti. Peniaze pre dieťa odovzdajú skupinovému
    vychovávateľovi.
 
 
7. Uvoľnenie dieťaťa na vychádzku mimo zariadenia povoľuje riaditeľ RC, resp. vedúca
    výchovy. V ich neprítomnosti povolí vychádzku zmenový vychovávateľ po konzultácii so
    skupinovým vychovávateľom. Iným osobám schvaľuje uvoľnenie dieťaťa na vychádzku  
    výhradne riaditeľ zariadenia v jeho neprítomnosti vedúca výchovy/ štatutárny zástupca /.
 
8. Priestor pre návštevu je určený vo vestibule hlavného vchodu, resp. na VS žiaka.
 
 
9. Ak je styk dieťaťa s rodičmi v rozpore so záujmami dieťaťa, návšteva dieťaťa môže byť  
    povolená len v prítomnosti pedagogického zamestnanca na vyhradenom mieste.
 
 
10. Návšteva mimo stanoveného návštevného dňa môže byť povolená výhradne len so
     súhlasom riaditeľa, resp. vedúcej výchovy.
 
aktualizované: 06.02.2021 22:54:50