OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

charakteristika RC

 

 
 
 
Charakteristika Reedukačného centra v Čerenčanoch

 Je prevýchovným zariadením pre žiakov s poruchami správaniaDo tohto zariadenia sú umiestňovaní žiaci (chlapci aj dievčatá) vo veku desať až šestnásť rokov.

Umiestnenie detí sa uskutočňuje na základe:
 
- žiadosti zákonného zástupcu,
- dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,
- predbežného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,
- rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy,
- rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,
- rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.
 
 Hlavnými dôvodmi umiestnenia detí do reedukačného centra sú poruchy správania ako protispoločenská činnosť v partii, záškoláctvo, krádeže, agresívne prejavy a pod
 
Aktuálne informácie o zariadení:
 
Celková kapacita zariadenia je 70 miest. Ústav je moderným a kvalitným zariadením pre prácu s "problémovou mládežou".
Žiaci sú rozdelení do výchovných skupín, v rámci ktorých sa o nich stará 14 - 16 vychovávateľov, 6 pomocných - nočných vychovávateľov.
Neoddeliteľnou súčasťou reedukačného centra je aj základná škola a špeciálna základná škola, v ktorej sa vzdelávaniu žiakov venuje 10 učiteľov.
Systém reedukácie je založený na pevnom základe pri každodennom hodnotení správania žiaka.
 
 
 


 
aktualizované: 06.02.2021 22:54:50